Poet.

Puja Dahal

Ramita Karki

Roshan Dhukdhuki

Ruchi Pal Thakuri

Sabin Neupane

Sadikshya Regmi

Sahitya Neupane

Salina Paudel

Shraddha Dahal

Sonu Shrestha